زندگی کردن چیز خوبی زندگی از ماه زنده و گی ساخت شده زنده ما هستیم خداوند این محبت در حق ما داده ها همه عمر خود را در هر چه حالی باید زندگی کرد خداوند بزرگ ما همه ما می دانیم که روزی به دنیا آمدیم روزی هم می رویم پس هرچیز دیگری اهمیت در برابر خدا ند ندارد حتی گرسنگی فقیر ندار گرسنه باشیم عبادت خدا و حق مردم را نخوریم حتی به ضرر ما به شود در هر کار نام یاد خدا به زبان ودر دل و همراه و ناظر کار ما هست ما این دنیا که در آن داریم حق خود و دیگران و مسیت و گناه کبیره و....... انجام می دهیم خود نابود میشود پس فکر ان دنیا خود باشد این جا مزرعه است هر چه در طول زندگی هر چه به کاری همان نسب خود می شود حق مردم خوردی جزای ان هم بی شک به شما ها نازل می شود خود تان می دانید و عمل خود در آخرت به شک تردید وجود دارد وای بر حال مان خدا وند زره نمی گزرد بی شک خدا وند رحمت به ما در این دنیا می کند حتی جای شکر کردن دارد و رحمی جای دارد ما باید خود را درست کنیم اگرنه عذاب خداوند بر ما در این دنیا نازل می شود .