سلام عزیزان  این دفع می خواهم که روز قیامت بگویم من که قیامت را ندیدم ولی از ایات وحدث و روایت از امامان  شنفتم ولی همه می دانیم روزی عمر ما را به پایان می رسدبه خوابی می رویم که تا قیامت نشود بیدار نمی شویم که به ان مرگ می گویند ایا فکر کردی خوابی که هروز می رویم همان مرگ کوتاه است که دوباره با لطف خداوند بیدا و برمی خواسیم می پرسند چطور اجسام ما  به هم وصل میشود ان چیز که باید بدانیم این است که  خداوند قادر است هر کاری را انجام دهد همان طور که مارا افرید  همان طور اجسام مارا به هم وصل می کند می گویند هم جسم هست هم روح هست ولی روز باز خواستی یاروز جزا هر چه که خدا وند گفته عمل نکردیم مارامجازات می کند همه از پل سرط رد میشویم که می گویند که تا به بهشت برسیم ولی باید از جهنم بگزریم که برای همه روز سختی است وپس دقت در رفتار و عمال خود کنیم روز قیامت به یک چشم بهم زدن می گزرد گناه های که در حق کسی کردیم تا زه ای از ما نمی گزرندهمه گفتارن حتی کسانی که مارا دوست دارند وعزیز ترن  مثل پدر مادر خواهر برادر ماهم به ما کمک نمی کند بلک حقی  از ما می خواهند مارا گرفتار می کند چون همه گرفتار عمال خود و می خواهند خلاص شوند بقی گناه ها اگر توبه دردنیا کردم  خداوند می بخشد این دنیا مثل مزره ای است که  هرچه ما در ان کاشتیم در ان جا نصیب ما می شود .

ومی خواهم خلاص مطلب خود به صورت فیلم به شما نشان دهم .

ودر اخر می خواهم بگویم .

 به خواطر کسانی که عمل نا درست انجام می دهند.

از دین وعمل خود برپاباشید عمال خود بر اساس قران وروایت های پیامر وامام ما بسنجی و در کوشش باشید که پیامر و امام چگفتند وچطور زندگی کردن

کار بد خود را تخصیر کسی نی ندازیم .

من چیزی دیگر نمی گویم .

نگوید که این فیلم در ست نیست.

بلک مکن بد تر از این باشد.

من شما و خود  را در پناه خداوند می سپارم 

و از خداوند می خواهم مارا مرد عف ورحمت خود قرار دهد.

 

 

مستند روز قیامت را به بینی  به صورت رایگان

<<<دانلود کنید>>>

هر فیلم مذهبی یا انتقاد یا مشکی به ما علام کنید .

نظر یادتان نرود