سلام  حجاب  بهتر چیز است ولی بعضی ادم ها نمی دانند   حجاب چه هست
ایا شما می دانید حجاب چه هست؟
ایا حجاب مال زن هاست؟
به این سوال ها پاسخ می دهم حجاب چیز است مارا می پوشاند ودر برابر نگاه نامرحم دور نگه می دارد
حجاب مال زن نیست بلکه مال همه است که نقاط شهوط جنس مخالف را بررنگزد  مثال موی زن باعث شهوت مرد می شود یا بازوی درشت مرد که باعث شهوت
می شود مرد ها شروار با پیرن که اندام  ان معلوم نه باشد نه شروار پاره یا چسبان  حالا زن و دختر ها  بهتر حال چادر است ولی نازک از دور پیدا بدرد نمی خورد
ولی به هرحال  زن می تواندگردی صورت نک انگشتان تا مچ دستان   پیدا نباید باشد ولی نباید طوری ارایش کرد نا مرحم باعث لذت شخسی که مرد هست بهشود
مرحم کامل زن شوهرند وقتی به سن تکلیف رسیدیم پدر مادر مرحم تمام نیستند وبرادر ها و خواهر ها تقریبا ازسن 6 بالاو 20 در صد مرحم هستنومی توان گفت که حجاب سنگر است و هر سر بازی از سنگر خود دور شود احتمال زیادی  مرگ  زیاد تر است  و می توان گفت کسی حجاب  نداشته باشد عفت خود را از دستاد معرض حمله نا مرحم ها میشود